AKO VYZERÁ SPASENIE?

A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a napomínal: Zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia!“ (Skutky 2,40)

Pri čítaní Biblie ma oslovil tento nenápadný veršík. Na Letnice apoštol Peter spustil kázeň, ktorá sa dotkla mnohých. Zakončil ju akousi provokáciou: „Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil Pánom aj Mesiášom.“ (Skutky 2, 36) Ľudí sa to dotklo. Neurazili sa, ale pýtali sa, čo majú robiť. Peter im kázal, aby činili pokánie, dali sa pokrstiť a prijali dar Ducha. A potom im ešte prízvukoval mnohými inými slovami, že sa majú zachrániť z pokolenia zvráteného. Ťažko povedať, čo im vravel. Možno by nám dnes vravel: Utekajte pred smilstvom! Prestaňte sa hádať o politiku! Vaše hejtovanie na sociálnych sieťach z vás robí divé svine! Je tu Ježiš. On vám dáva nový život!

Ako protestanti učíme, že sme spasení milosťou, nie svojimi skutkami. Túto skutočnosť vysvetľuje Pavol najmä v Liste Rímskym a Galatským. Zachráni nás jedine Ježiš, nie omše, naše obete, alebo modlitby rôzneho druhu. Preto spasenie je v plnej miere dielom Ježiša, nie nás. „Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.“ (Efezským 2, 8-9)

Toto správne učenie Biblie má však aj slabú stránku. Aj dobré veci sa dajú spracovať vadne: nemusíš nič robiť, iba si užívaj Božiu milosť, nechoď do cirkvi, nemodli sa a do ničoho sa nezapájaj – Boh ťa miluje, haleluja… a ak niekto tomu protirečí, je automaticky náboženský fanatik – zákonník, ktorý ťa chce zotročiť. Tieto reči sa síce tvária ako silná teológia, ale v skutočnosti sú len rozprávkou pre malé deti.

Keď môj kamarát uveril v Krista, žil v nemanželskom vzťahu. Bol spasený, ale mohol byť „viac spasený“. Preto sa oženil. Zvýšil tak svoj štandard spasenia. Ako kresťan porástol. Jedna žena, keď spoznala milosť Ježiša, prestala klebetiť a začala druhým žehnať. Spasenie jej prinieslo lepší život než kebyže ako spasená naďalej klebetí. A o tom to je – spasenie znamená vyšší životný štandard, nový život. Niekto bol zachránený z alkoholizmu a teraz pomáha tým, čo majú podobné problémy. Už sa neváľa v zákopách, lebo žije šťastne so svojou rodinou. Príkladov by bolo veľa a stále by sme sa točili okolo tej istej myšlienky, že spasenie je lepší život, nielen nejaká nálepka na čele.

Deň čo deň môžeme prijímať viac spasenia. Ako? Tak ako prví učeníci Ježiša – učením. Z Božieho slova sa učíme milovať Boha aj blížnych, rozlišovať dobré od zlého, komunikovať, učíme sa modliť, učíme sa žiť v cirkvi, v manželstve, v práci… Tí, čo prijímajú Ježišovo učenie, prijímajú s ním aj spasenie. Je to z milosti. Je to nový život. Boh v cirkvi ustanovil služobníkov, ktorí takto formujú tých nových a všetci navzájom sa utvrdzujeme v tom, čo sme od Boha prijali. Duch Svätý nás formuje, aby sme to vedeli prakticky uplatniť v cirkvi, v rodine, v práci, v škole…

Ak to zhrniem do jednej vety: takto vyzerá spasenie. Otázka znie: Chceš byť naozaj spasený? Pozývam ťa k tomu.