ČOMU VERÍME

BIBLIA

Biblia je Božie slovo. Písali ju viacerí pisatelia. Je inšpirovaná Svätým Duchom, je normou a základom pre našu vieru a život. Božie slovo je živé, mocné a účinné, nie je to len litera. Podstatou Biblie je Ježiš, jeho dielo spasenia a s tým spojené inštrukcie pre náš nový život ako jeho učeníkov. 

JEDINÝ BOH

Je len jeden Boh: Otec, Syn, Duch Svätý. Je dokonale svätý, spravodlivý, dobrý a milujúci. Dáva sa poznať každému prednostne skrze Božie slovo, ale aj skrze kresťanov, životné skúsenosti a pozorovať ho môžeme aj zo stvorenstva. Nie je ďaleký nikomu z nás.

HRIECH ČLOVEKA

Všetci zhrešili a sú ďaleko od Boha. Ako ľudia sa míňame cieľa prečo sme tu . Kvôli hriechu tápeme a podliehame smrti. Z tejto beznádeje sa nevieme dostať. Samy to nijako nedokážeme vyriešiť.

JEŽIŠ KRISTUS

Ježiš vyriešil našu beznádej tak, že sa na kríži obetoval za nás a na tretí deň vstal z mŕtvych.  Ježiš pre nás znamená odpustenie hriechov, prechod zo smrti do života, narodenie znova, večný život. V ňom je ukrytá všetka múdrosť a moc, moc uzdravenia, odpustenia a obnovenia toho, čo bolo stratené. 

POKÁNIE

Pokánie je nový život kresťana. Pokánie je praktické uchopenie viery v Ježiša. Nestačí mať len kresťanský obrad, ale nový život. Pokánie je zmena zmýšľania, nový život, ktorý sa učíme prakticky žiť v spoločenstve veriacich, doma, v práci, v škole… 

KRST VO VODE

Zanechanie starého spôsobu života a odovzdanie sa Kristovi vyjadrujeme v krste – ponorením sa do vody. Krstom vyjadrujeme narodenie sa znova – začiatok nového života. Krstíme tých, čo prijali slovo evanjelia a vstúpili na cestu učeníkov Ježiša.

JEDNA CIRKEV

Veríme, že Cirkev Ježiša je naprieč rôznymi spoločenstvami len JEDNA. Je založená na Kristovi a na učení Božieho slova ako to vidíme na prvotnej cirkvi (v Novej zmluve). Rozvíjame spoluprácu a dobré vzťahy s rôznymi spoločenstvami (cirkvami), ktoré sa rôznym spôsobom hlásia ku koreňom apoštolského učenia, teda k prvotnej cirkvi, opísanej v Novej zmluve.

SVÄTÝ DUCH

Duch Svätý je prapôvodný dych života, ktorý Boh vdýchol do človeka pri stvorení človeka. Duch Svätý z nás robí ľudí, ktorí sa narodili znova a majú nový život. Duchom Svätým sa máme neustále plniť skrze Božie slovo, modlitby a oddanú službu. Veríme v potrebu zmocnenia Duchom Svätým. Veríme v dary a ovocie Ducha pre nás bežný život a prax cirkvi.   

UČENÍCTVO

Pastori, učitelia a starší kresťania majú vychovávať nových učeníkov k pravej zbožnosti a k takej viere, ktorá prináša požehnanie do spoločnosti. Učeníkov vedieme k spoločenstvu, zrelosti, misii a sieťovaniu. 

PÁNOV PRÍCHOD

Očakávame, že Ježiš príde, aby obnovil a naplnil celú zem svojou slávou. Pre veriacich to bude čas radosti a plesania, ale pre tých, ktorí neprijali zmierenie v Kristovi to bude čas odsúdenia. Dnes je čas, aby sme si zvolili cestu zmierenia a vydržali v behu až do konca.