ZRELOSŤ

Nedeľa s hosťom Marcelom Ištvánom, farárom ECAV Sobotište.